Vlnené nohavice - Battledress Trousers, Serge (late) - neskoršia verzia

Vlnené nohavice - Battledress Trousers, Serge (late) - neskoršia verzia

  • Pôvod produktu: replica WPG CE - Panther-Store Heritage
Kód produktu: WPGCE063UK
Vaša cena: 0,00 €
Počet kusov skladom: 0
Dostupnosť: PRIPRAVUJEME

Varianty

 

Please choose the size of your uniform in accordance with tables laid down in upper section “Tabuľky veľkostí/Sizes” of this website, especially in last two tables issued for British Battledress Blouses and Trousers. If you need different size of blouse or trousers, please be free to contact us via our e-mail address or by phone. We are also speaking English. In these cases, the selling price will be quoted individually according to mutual agreement.

 

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej  súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v hornej časti „Tabuľky veľkostí/Sizes“ tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. Tiež hovoríme anglicky. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

 

After closing of production of Panther-Store British Battledress blouses and trousers we have successfully moved the original materials and designs which were used for their production from Brno, Czechia to Nemšová, Slovakia to retain the heritage of these supreme quality products for reenactors all on the Globe. We know that Panther-Store has had just the best references what was put into the life by very personal approach of David M to his customers. For a long time, we have had an excellent personal and friendly relation with him, and we proudly sold dozens of parts of British battledress sets. Unfortunately, after summer tragedy for all reenactors´ family, remained our hands empty. In this sad situation we have not wanted to substitute the ultimate quality British battledress sets by cheap solutions from many well know sellers or producers as we are sure that the highest quality and a good selling prices are very important.

 

Po ukončení výroby Panther-Store britských Battledress blúz a nohavíc sme úspešne presunuli originálne materiály a dizajny, ktoré boli používané na ich výrobu z Brna, Česka do Nemšovej, na Slovensko, aby sme uchovali dedičstvo týchto vysokokvalitných výrobkov pre reenactorov na celom svete. Vieme, že Panther-Store mal len najlepšie referencie, čo bolo samozrejme dielom veľmi osobného prístupu Davida M. k jeho zákazníkom. Dlhé obdobie sme s ním mali excelentný osobný a priateľský vzťah a hrdo sme predali tucty súčastí britských Battledress súprav. Bohužiaľ, po letnej tragédii pre rodinu všetkých reenactorov, zostali naše ruky prázdne. V tejto smutnej situácii sme nechceli nahradiť vysoko kvalitnú britskú súpravu Battledress lacnými riešeniami od mnohých známych predajcov alebo výrobcov, pretože sme si istí, že najvyššia kvalita a dobré predajné ceny sú veľmi dôležité.

 

Under this item we are providing to you late version of wool Battledress Trousers, Serge, which are sometimes named as 1937 Pattern. Trousers were introduced into British Royal Army in accordance with Specification U/617 from June 6, 1940, pattern no. 11456. trousers have been just the modification of earlier Serge Trousers and no new pattern how it is sometimes wrongly marked as Battledress Trousers, 1940 Pattern as in real it is just III. amendment of Battledress Trousers, Serge (1937 Pattern). This wrong designation was caused by producers of British Battledress, Serge in 40´s of XX. century by using of new labels, which were already prepared for the new forthcoming British Battledress uniforms, 1940 Pattern (Austerity).  The parts of British Battledress were for Czechoslovak Military Units in USSR delivered via Murmansk (Archangelsk) Run from Great Britain. Also, these ones were used by Czechoslovak officers which were arriving to USSR from Great Britain or Middle East. The late version of British Battledress, Serge has been used in USSR from spring 1942 even to the end of WW2.

 

V tejto položke ponúkame neskoršiu verziu anglických vlnených nohavíc Battledress Trousers, Serge, ktoré sú niekedy označované aj ako vzor 1937 Pattern. Nohavice boli do britskej kráľovskej armády zavedené v súlade so Špecifikáciou U/617 zo dňa 6. júna 1940, vzor č. 11456. Nohavice boli len modifikáciou skôr zavedených nohavíc, Serge a nešlo o nový vzor, ako sa niekedy táto modifikácia chybne označuje, ako Battledress Trousers, 1940 Pattern, keďže ide len o III. modifikáciu Battledress Trousers, Serge (1937 Pattern). Toto chybné označovanie je dôsledkom činnosti ich výrobcov v 40. rokoch XX. storočia, a to použitím nových výrobných štítkov, ktoré boli vyrobené už pre novú britskú rovnošatu Battledress, 1940 Pattern (Austerity). Súčasti britskej súpravy Battledress boli pre československé vojenské jednotky v ZSSR dodávané cez Murmaňský (Archangeľský) koridor z Veľkej Británii. Tieto boli taktiež používané československými dôstojníkmi, ktorí prichádzali do ZSSR z Veľkej Británie alebo zo Stredného východu. Neskoršia verzia britskej súpravy Battledress, Serge bola v ZSSR používaná od jari 1942 až do konca II. svetovej vojny.

Vyhľadávanie

Kontakt

Roman Moravec-WPG CENTRAL EUROPE Kukučínova 2098/1A
91441 Nemšová-Ľuborča
Slovenská republika
+421907673369
 
 
ČO JE NOVÉ?

 

Naskladnili sme niekoľko replík sovietskych nožov NR40 a zadali sme do výroby blúzy a nohavice vlnené čs. vzoru, zatiaľ vo veľkostiach: ROST4 až ROST6. Tieto súčasti rovnošaty čs. vzoru budú vyrobené z nových látok, ktoré sme dostali pred prázdninami. V tomto prípade sme volili typ látky amerického pôvodu označovaný čs. intendanciou ako „elastik“. Ide o veľmi pekné odtiene farby khaki a olivovozelenej farby. Kvalita je porovnateľná s originálom a skôr sa jedná o typ látky používaný v rannom období 1. ČSAZ: jar 1944, leto 1944-Černovice, KDO 1944 a zima 1944. Bola objednaná výroba 30 párov Russian Last bagandží a 20 párov pupyryškových sovietskych bagandží. 

Výroba blúz a nohavíc anglickej súpravy Battledress, 1940 Pattern (Austerity) začala. Ešte dopilujeme strihové záležitosti a pôdeme s nimi na trh. Hneď začneme vyrábať aj blúzy a nohavice Battledress súpravy Serge skoršieho a neskoršieho výrobného prevedenia. Všetko už máme vyvzorované a máme dostatok skladových zásob materiálov na ich výrobu cca na jeden kalendárny rok.